Minunea Schimbării la Față


Schimbarea-la-Fata-transfigurare

Mântuitorul a luat trei ucenici pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, s-a urcat pe un munte înalt, numit Tabor, ca să fie în singurătate. Aici, pe Tabor, apostolii au avut parte să trăiască preț de clipă, cea mai covârșitoare minune din viața pământeană, minunea Schimbării la Față a Mântuitorului și să vadă ce nu este dat omului să vadă cu ochii trupești aici pe pământ, Slava Dumnezeiască sau Împărăția Cerurilor.

Față Mântuitorului strălucea ca soarele și îmbrăcămintea Sa se făcuse albă ca lumina. Un nor apăruse și pe el stăteau de vorbă Moise și Ilie cu Mântuitorul Iisus Hristos. Un alt nor luminos îi învăluise pe apostoli și din el un glas al Tatălui Ceresc le-a  vorbit : ”Aceasta este  Fiul Meu cel iubit întru care bine am voit pe acesta să-L ascultați”(Matei 17,5). Aceleași cuvinte, de îndemn Părintesc și de confirmare, ale Tatălui, le-am auzit și la Botezul Domnului, că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Oare cât de strălucitoare era Față Lui și cât de albă era îmbrăcămintea Lui, de nu au putut mai mult de o clipă să-L privească apostolii, de au căzut cu fața la pământ ca morți? Această clipă este clipă veșniciei, care nu poate fi văzută cu ochi trupești, sau, atât timp cât suntem în viață. Este o clipă de Slavă Dumnezeiască, pe care Dumnezeu o descoperă omului, asigurându-l că ea există. Pentru o clipă Sfinților Apostoli li s-au deschis deodată ochii trupești și achii sufletești, ca să-L vadă pe Învățătorul lor în Slavă cea Dumnezeiască, ca un Dumnezeu adevărat și să creadă și să se mângâie că ei sunt ucenicii Lui, pentru clipele de patimă, care vor urma.

Spunem că s-a Schimbat la Față, nu pentru ca s-ar fi produs vreo schimbare în fizionomia Omului Hristos, nu s-a produs nici o schimbare, nu putem spune despre Dumnezeu ca s-a schimbat, unul dintre atribute este Neschimbabilitatea, ci s-a descoperit preț de o clipă ceea ce exista deja și nu se putea vedea. L-au văzut cum arată ca Dumnezeu adevărat în Slava Sa. S-a descoperit și li s-a confirmat că Iisus Hristos este Om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp. Ucenicii Îl cunoșteau și-l vedeau pe Învățătorul lor că om, îl cunoșteau că este Fiul lui Dumnezeu dar nu L-au văzut niciodată ca Dumnezeu în Slava Sa Dumnezeiască. Ori, acest lucru li se descoperă aici, pe Muntele Taborului, ca Dumnezeu în Slava Sa.

Acestă minune n-a fost numai vedere sau arătare a unei realități, ci a fost și o simțire, încât Sf.Apostol Petru a zis către Iisus ; ”Învățătorule bine este ca noi să fi aici. Să facem trei colibe : una Ție, una lui Moise și una lui Ilie”(Mat.17,4). De ei au uitat sau nu le trebuia nimic, le era bine. Vedem starea de fericire o omului în prezența lui Dumnezeu. Aceasta stare de biatitudine i-a făcut să uite că sunt oameni în trup, că sunt pământeni, că au casă, au familie, au uitat totul. Pentru ei nu ar mai fi existat întoarcere la viața lor cotidiană. Este o confirmare a faptului că omul nu se simte mai bine nicăieri, ca în preajma lui Dumnezeu. Acest ”bine este ca noi să fim aici” este o frântură din viața cea veșnică a omului.

După această clipă, Mântuitorul se atinge de apostoli și le spune: ”Sculați-vă și nu vă temeți”  iar apostolii ridicându-și ochii, nu au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur.

Coborând muntele, Iisus le-a poruncit :”Să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până ce se va scula din morți Fiul Omului”(Mat.17,9), pentru că cele văzute de apostoli nu puteau fi înțelese acum de nimeni. După ce se va produce marea minune a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, și cu Pogorârea Sf Duh, li se vor deschide ochii, mintea și priceperea ucenicilor și vor înțelege Taina Împărăției Lui Dumnezeu și toate tainele dumnezeiești, începând de la întrupare, răscumpărare, jertfă, moarte, înviere și înălțare și că ei au fost martori la toate acestea. Amin.

DUMINICA TUTUROR SFINTILOR


SFINTI (2)

Iubiţi credincioşi,

Sfânta Evaghelie de astăzi ne înfăţişează convorbirea dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi Sfinţii Apostoli, pe tema iubirii lui Dumnezeu. Atât Sfinţilor Apostoli cât şi nouă celor de astăzi ne ilustrează adevărata dimensiune a iubirii lui Dumnezeu, jalonată de limitele renunţării de sine, a renunţării de tot ceea ce este personal, familial si material,  pe primul plan fiind Dumnezeu. Sensul cuvintelor din Evanghelie: „ Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Mat.10,37), sau,”oricine a lăsat casă sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă,  sau femeie, sau copii, sau ţarină, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică”(Mat.19,29), nu trebuie interpretat ad-literam. Dumnezeu nu ne îndeamnă să lăsăm părinţii şi să nu purtăm grijă de copiii noştrii, să abandonăm casele, ţarinele şi pe fraţi, să nu-i mai iubim, ci ne atrage atenţia că toate acestea nu trebuie să fie pe primul loc în viaţa noastră, să fim preocupaţi exclusiv şi în mod excesiv de ele şi de grija lor, ci pe primul plan să fie Dătătorul  acestora. Dumnezeu este cel ce ni le-a dat pe toate şi datorită iubirii Sale nemărginite faţă de noi avem părinţi, avem fraţi, surori, case şi ţarini pe care trebuie să le iubim dar în planul doi sau trei şi chiar să avem puterea de a renunţa la ele dacă acestea devin piatră de poticnire la mântuire.

Pe primul loc este iubirea faţă de Dumnezeu şi apoi iubirea faţă de cei dragi ai noştrii. În această ordine ca prioritate în viaţa noastră o subliniază Mântuitorul într-o altă convorbire cu un cărturar, care-l  întreabă:  „care este cea mai mare sau cea dintâi poruncă?” la care Mântuitorul, răspunde : „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta”. Aceasta este cea dintâi poruncă. Iar a doua este aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Mai mare decât acestea nu este altă poruncă. (Marcu 12,30-31). Iubirea faţă de Dumnezeu este cea dintâi şi cea mai mare, iar iubirea aproapelui este cea de a doua. Sunt doua iubiri ce trebuie împărtăşite concomitent, însă nu cu aceeaşi intensitate şi nici separat sau numai una. Pe Dumnezeu Îl venerăm, pe aproapele îl respectăm şi-i acordăm atenţia cuvenită în sens de iubire, iar lucrurilor din viaţa noastră le dăm atenţie pe măsura în care le folosim şi ne sunt strict necesare pentru viaţa noastră şi nu ca ceva indispensabil şi de care trebuie să ne legăm inima afectiv, fapt pentru care, să ne preocupe tot timpul în mod pătimaş.

Iubirea noastră faţă de Dumnezeu trebuie să fie desavârşită şi nu parţială sau împuţinată. Trebuie să fie după cuvântul Sfintei Evanghelie încât pentru dragostea lui Dumnezeu să le putem lăsa pe toate, să ne putem desprinde cu uşurinţă de tot ce ne reţine pentru a-L urma pe Dumnezeu. Iubind pe Dumnezeu mai presus de orice şi făcând faptele iubirii faţă de aproapele intrăm în stare de sfinţenie, pentru că ne raportăm total, prin aceasta, la Voinţa lui Dumnezeu. Atributul de Sfinţenie al lui Dumnezeu, este de fapt raportul de egalitate dintre Voinţa şi Fiinţa Lui. Şi atunci când voinţa noastră caută Voinţa lui Dumnezeu şi intră în comuniune cu Ea se realizeză stare de sfinţenie.

Un exemplu de  dragostea adevărata faţă de Dumnezeu şi de renunţare la tot ce aveau pentru a-L urma pe Hristos, sunt Sfinţii Apostoli. Ei, la chemarea Mântuitorului au lăsat părinţi, case şi chiar familie, cum este cazul Sfântului Apostol Petru ce era căsătorit. De aceea, întrebarea Sfântului Apostol Petru este pertinentă: „Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi?” Mântuitorul le răspunde: „…voi, veţi şedea pe cele douăsprezece scaune, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Istrael” (Matei 19,27-28). Prin răspunsul aceasta ni se descoperă două lucruri: plata pe care o primesc apostolii pentru că L-au urmat pe Hristos şi au îndeplinit Voinţa Lui fiind ridicati la demnitatea de judecători alături de Dreptul Judecător şi în al doilea rând ne informează că sfinţii vor fi cei care vor judeca lumea. De ce Mântuitorul le dă apostolilor această sarcina de a judeca lumea? Pentru că pe ei îi trimite la propovăduirea Evangheliei în lume. Ei sunt cei ce au lăţit creştinismul învăţând şi botezând dintre păgâni pe multi. Ei au semănat Cuvântul lui Dumnezeu în lume şi tot ei vor fi cei ce vor secera la vremea coacerii adunând ceea ce au semănat de la fiecare, roadele cuvântului pe care l-au primit. Ei n-au propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu în vânt şi degeaba, ci l-au propovăduit ca noi să-l împlinim şi această împlinire o va cere de la noi la Judecata Înfricoşată. Tot din acest punct de vedere Dumnezeu Tatăl dă toată judecata Fiului: „Tatăl nu judecă pe nimeni ci toată judecata o dă Fiului” (Ioan 5,22). El va fi Dreptul Judecător. Fiul lui Dumnezeu pentru noi S-a întrupat, pentru noi a propovăduit Evanghelia şi pentru noi S-a Jertfit şi iată El este Cel ce ne-a învăţat, Cel care ne-a răscumpărat şi El este Cel ce va cere de la noi preţul răscumpărării Sale; dacă ne-am mântuit prin Jertfa Sa, dacă cuvântul pe care l-a propovăduit noi l-am primit şi dacă l-am primit ce rod am dobândit şi dacă prin Jertfa Sa noi ne-am răscumpărat şi ne-am mântuit? De aceea, vom fi judecaţi dacă nu am folosit voinţa noastră pentru a primit cuvintele Sale, nu am folosit voinţa noastră pentru a primi Jertfa Sa şi a câştiga Împărăţia lui Dumnezeu. Deci, El va fi Judecătorul nostru. Chiar şi popoarele care nu au fost încreştinate de Sfinţii Apostoli până la sfârşitul lumii vor auzi de Mântuitorul, de Evanghelia Sa, de Jertfa Sa, de răscumpărarea pe care o oferă tuturor oamenilor. Poate nu se vor încreştina toate popoarele dar cu siguranţă toate vor auzi şi vor primi cunoştinţa despre Mântuitorul fiind chemate la Împărăţia lui Dumnezeu şi care vor primi se vor mântui şi care nu vor primi se vor osândi, după cum ne spune Mântuitorul: „Cei care vor crede se vor boteza şi se vor mântui şi cei care nu vor crede se vor osândi”(Marcu 1, 16)

O altă ideie din Sfânta Evanghelie de azi la fel de mare ca iubirea, este „mărturisirea lui Dumnezeu” ca o condiţie a rămânerii în comuniune cu El tot timpul: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care este în Ceruri” (Matei 10,32) şi „Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu care este în Ceruri” (Matei,10,33). Mărturisirea lui Dumnezeu înaintea oamenilor implică iubire desăvârşită, credinţă puternică şi jertfă. Avem exemple nenumărate de-a lungul secolelor în istoria creştinismului când cu preţul vieţii Dumnezeu a fost mărturisit şi credinţa a fost apărată. Calendarul este plin de mărturisitori martiri care au dovedit la cel mai înalt grad dragostea jertfelnică faţă de Dumnezeu.

Deasemenea, purtarea crucii şi urmarea lui Hristos ne fac vrednici şi ne implică în stare de sfinţenie : „Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-mi urmează Mie nu este vrednic de Mine” (Matei 10,38). Crucea din acest context se identifică cu povara greutăţilor vieţii şi a necazurilor, cu lupta necontenită cu păcatul şi ispitele, pe care trebuie să le purtăm fără de cârtire aşa cum fără de cârtire a purtat Mântuitorul greutatea crucii pe umerii Săi până pe Golgota  copleşându-ne cu dragostea Sa. Purtarea crucii si urmarea Evagheliei lui Hristos ne aduce în stare de sfinţenie.

Iubiţi credincioşi,

Duminica de astăzi se numeşte „Duminica tuturor Sfinţilor” şi este rânduită de sfânta Biserică zi în care să se cinstească atât sfinţii cunoscuţi cât şi sfinţii necunoscuţi. Numărul Sfinţilor nu se poate şti aşa cum nu se poate număra nisipul marilor şi stele cerului, doar Dumnezeu îl ştie. Sfinţii au fost oameni ca şi noi, cu aceleaşi neputinţe, cu aceleaşi încercări, ispite şi necazuri, însă ei au ştiut să le biruiască, au ştiut să se menţină în comuniune cu Dumnezeu prin trăirea lor sfântă după Voia lui Dumnezeu de au umplut Cerul prin numărul lor. Şi noi, prin faptele noastre potrivit Voinţei lui Dumnezeu pentru o clipă dobândim sfinţenia, dar o pierdem în clipa următoare dacă nu avem grijă să ne menţinem pe linia sfinţeniei. Sfinţii au ştiut să se păstreze în stare de sfinţenie până la sfârşitul vieţii. Chiar dacă au mai căzut, au ştiut să se ridice în clipa următoare. Exemplul vieţii lor pentru noi este demn de urmat, citindu-le viaţa şi urmându-le credinţa pe care au avut-o. Nu este uşor să ne păstrăm pe linia sfinţeniei. Mântuirea şi sfinţenia nu se dobândesc cu uşurinţă şi cu comoditate, ci cu multă stăruinţă, cu multă osteneală, cu multă atenţie şi grijă, până la jertfă. Sfinţii au reuşit, fapt pentru care se proslăvesc în Ceruri si se cinstesc de către noi pe pământ.

Duminica Intrării în Ierusalim, Floriile.


10552551_934602269903373_1847311165738793103_n

Iubiţi credincioşi,

Ne aflăm în Duminica Floriilor. O duminică scumpă pentru noi credincioşii ortodocşi. Aceasta Sfântă Duminică ne apropie de marele praznic al Invierii Domnului nostru Iisus Hristos. După cum aţi auzit din Sfânta Evaghelie, mai sunt şase zile până la acest sfânt şi înălţător praznic, timp în care vom participa cu gândul, cu auzul şi cu sufletul la cele ce a pătimit Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru a ne răscumpăra prin jertfa Sa. Această săptămână este săptămâna răscumpărării noastre, săptămâna în care Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat se aduce Jertfă pentru iertarea păcatelor noastre. Este săptămâna când omul este răscumpărat de păcat prin jertfă. Este săptămâna când se cutremură sufletele noastre, se cutremură pământul, se cutremură soarele şi luna, întuneric va fi peste întreg pământul, catapeteasma bisericii se va despica în două, pietrele se vor sfărâma. Deci săptămâna care urmează este Săptămâna cea Mare, pentru că evenimente mai mari şi mai multe ca în această săptămâna nu se petrec în altele.

Astăzi este sărbătoare şi Praznic Impărătesc închinat Impăratului Hristos. Este ziua când Mântuitorul nostru Iisus Hristos se proslăveşte în calitatea de ÎMPĂRAT, nu ca un împărat lumesc ci Unul Ceresc, Împăratul Împărăţiei Cerurilor. Acest lucru nu l-au înţeles fariseii, cărturarii, saducheii şi mai marii sinagogii, şi fac din aceasta o acuză împotriva Mântuitorului cu gândul să-L omoare. Aşa cum n-au înţeles evreii când a venit Mântuitorul în lume, ca nu este un mesia lumesc ci un Mesia Ceresc Cel ce a fost proorocit de proorocii Vechiului Testament. Nu era Mesia pe care-l aşteptau ei. Masia aşteptat de evrei era un mesia războinic, un mesia eliberator care să elibereze poporul evreu de sub dominaţia romană. Un astfel de mesia aşteptau evreii, de aceea nu l-au recunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos a fi Mesia sau Fiul lui Dumnezeu, ci L-au numit fiul lui Iosif şi al lui Maria. Şi atunci când IIsus Hristos le demonstra evreilor că El este Fiul lui Dumnezeu prin puterea minunilor Sale şi prin înălţimea cuvintelor Sale, îi vedem pe evrei că acestea îi întărâtă, în loc să ia aminte că Cel care stă în faţa lor este un Om deosebit cu puteri mai mari decât proorocii lor, puteri egale cu ale lui Dumnezeu că este Stăpânul vieţii şi al morţii. Orbiţi de această părere a  lor că Mesia trebuie să fie Omul cel puternic care să elibereze „poporul ales de Dumnezeu” de sub robia cotropitorilor. Aceasta credinţă şi aşteptare o au şi astăzi, pentru că acolo în Ţara Sfântă mereu sunt conflicte între arabi şi evrei, putem să spunem că acuma îl aşteaptă pe Mesia care să-i elibereze de arabi şi să facă un Istrael mare şi să fie un popor cu statut de sine stătător. Aşa s-a întâmplat de fiecare dată când au avut probleme cu popoarele care i-au cotropit, îl aşteptau pe acel mesia războinic care să-i elibereze. Deci, n-a înteles poporul evreu că este vorba de un Mesia Ceresc care să-i elibereze de sub robia păcatului. Vedem că evrei nu conştientizau nici atunci şi nici acuma, că cea mai mare robie este robia păcatului, nu robia omului de către om. Nu realizează acest lucru pentru că n-au conştiinţa păcatului, n-au conştiinţa căderii primilor oameni Adam şi Eva şi de la ei până astăzi lumea căzut cu fiecare zi tot mai mult sub robia păcatului. Ei nu fac caz de acest lucru, ei cred că Dumnezeu cu fiecare păcat i-a iertat şi că ei sunt poporul cel ales şi sunt mântuiţi, dar aşteaptă un Mesia care să-i elibereze.

Astăzi Îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos într-o localitate numită Betania din apropierea Ierusalimului, la un prieten al Său pe nume Lazăr, care era frate cu Marta şi Maria.  Il vedem aici făcând una din cele mai mari şi dumnezeieşti minuni, minunea învierii din morţi a lui Lazăr, care era mort de 4 zile. Această minune nimeni vreo dată nu a săvârşit-o decât numai Dumnezeu prin persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru arăta că EL este Stăpânul vieţii şi El este cel ce dă viaţa. Nici această dovadă grăitoare a calităţii Sale Dumnezeieşti nu i-a determinat pe cărturari, farisei şi saduchei să creadă şi să accepte că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul în predicile Sale le spune evreilor „Eu sunt Invierea şi viaţa” iar astăzi le demonstrează în mod concret. În mâinile lui Dumnezeu stă viaţa noastră şi numai El are putere asupra vieţii şi asupra morţii. Intenţionat a mai zăbovit vreo 3 zile de când i s-a adus la cunoştinţa că Lazăr este bolnav, pentru a face şi mai credibilă minunea învierii lui Lazăr fără putinţa de  a fi tăgăduită. Când a ajuns în faţa mormântului, Mântutiorul îl strigă pe Lazăr „Lazăre vino afară” la glasul Căruia Lazăr a ieşit fiind înfăşurat peste tot cu fâşii de pânză după cum este obiceiul înmormântării la evrei. Mântuitorul le porunceşte celor de faţă : „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă”. L-au dezlegat de legături şi l-au lăsat liber.  Mântuitorul nu pleacă de la Lazăr până ce nu stă cu Lazăr la masă, aşa după cum era obiceiul de fiecare dată ca Mântuitorul să poposească în casa lor şi să stea la masă. Aceasta o face pentru a întări că învierea lui Lazăr a fost adevărată şi nu una presupusă. După cum ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, pe când stătea la masă, Maria sora lui Lazăr aduce un vas de alabastru plin cu mir cu care spala picioarele Mântuitorului şi le şterge cu părul capului ei. Iuda Iscarioteanul (vânzătorul) face o observaţie impertinentă : ” De ce nu s-a vândut acest mir şi banii obtinuţi pe el să fi fost daţi săracilor?” A pus această întrebare nu pentru ca avea milă de săraci, ci pentru că avea pungă şi scotea din ea, era fur şi lacom. Mântuitorul le explică semnificaţia acestui gest al Mariei spunând: „Pentru îngroparea Mea a turnat acest mir, pe săraci pururea îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea” Prin aceasta Mântuitorul vesteşte patimile şi moartea Sa care vor urma în următoarele zile.

În acest timp vestea Învierii lui Lazăr a ajuns până departe, fapt ce pe mulţi i-a determinat să vină şi să vadă această minune. Se adunase multă lume la casa lui Lazăr şi pe tot drumul de la Ierusalim la Betania auzind că vine Iisus spre Ierusalim Îl aşteptau cu flori şi frunze de finic, aşterneau pe cale îmbrăcămintea lor. Sfinţii Apostoli auzind de intenţia Mântuitorului de a merge la Ierusalim, insistau să nu facă acest lucru pentru că mai marii sinagogii, fariseii şi cărturarii i-au pus gând să-L prindă şi să-l omoare. Mântuitorul le spune: „Mă puteţi voi opri să nu fac ceea ce Tatăl Meu mi-a poruncit să săvârşesc?„, le spune pe un ton mai aspru, ceea ce i-a oprit pe ucenici să mai insiste. Adică pentru aceasta am venit să Mă jertfesc pentru a răscumpăra lumea.

Mântuitorul, de la Lazăr porneşte spre Ierusalim, calare pe un asin, deci în chip smerit, nu pe un cal voinic şi măreţ. Intră în Ierusalim smerit calare pe un asin dar ovaţionat de întreaga lume. Acest fir rosu al SMERENIEI ce străbate tot parcursul vieţii Sale Îl caracterizează de la Naştere şi până la Moarte. Chiar şi moartea o primeşte în chip smerit fără să cârtească şi fără să se opună, ci rugându-Se lui Dumnezeu: „Doamne iartă-le lor păcatul că nu ştiu ce fac”.

Toată lumea Îl însoţea şi striga de bucurie. Acum lumea l-a recunoscut ca Fiu a lui Dumnezeu şi ca Impărat. Tot drumul au strigat chiar şi copiii „Osana, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Impăratul lui Istrael”. Văzând aceasta fariseii şi cărturarii se apropie de Mântuitorul şi pe un ton de mustrare îi zice: „Nu auzi ce strigă aceştia?” La care răspunsul Mântuitorului îi ruşinează ca întotdeauna, zicându-le: „ N-aţi citit în Scriptură cuvintele: că din gura pruncilor şi a celor ce sug am săvărşit laudă? Dacă aceştia vor tăcea pietrele vor striga”. Acest răspuns nu numai că i-au ruşinat, pentru că erau învăţaţi şi nu ştiau Scriptura, dar ura împotriva Sa avea să crească şi mai mult şi să le pună în gând ca să-L omoare. Acelaşi gând era îndreptat şi asupra lui Lazăr ca să-l omoare, pentru că Lazăr cel înviat era un exemplu viu, era dovada puterii dumnezeieşti, pentru că mulţi din popor treceau de la evrei la credinţa în Mântuitorul, se goleau sinagogile. Aceştia nu mult mai târziu s-au botezat şi s-au numit evrei creştini.

Au ieşit locuitorii cetăţii Ierusalimului şi strigau urale şi mai ales să-i strige nimbul împărătesc cu care erau întâmpinaţi la poarta cetăţii regii şi împăraţii: ” Osana, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Impăratul lui  Istrael„. Iată că poporul il recunoşte pe Mântuitorul a fi IMPĂRATUL LUI ISTRAEL. El îi lasă să strige, pentru că este singura zi când poate s-o mai facă cineva pentru El. In ochii duşmanilor aceasta era  o bună acuzaţie pentru a fi condamnat la moarte pentru că se proclama singur împărat împotriva împăratului roman care stăpânea Istraelul. Nici acest lucru nu-l înţeleg evreii că este vorba de un Impărat Ceresc şi nu de un împărat lumesc.Chiar şi în timpul judecăţii în faţa lui Pilat, Mântuitorul recunoaşte că El este „Impărat dar nu din lumea aceasta ci din lumea pe care voi n-o ştiţi”. Această declaraţie colectivă că Iisus Hristos este Impărat, aşa cum o fac astăzi pe drumul Ierusalimului toată mulţimea, nu putea să fie făcută şi altă dată sau mai înainte decât acum când Mântuitorul îşi încheie activitatea Sa de  Invăţător şi Propovăduitor al Sfintei Sale Evanghelii, înainte de a merge spre Patima Sa. Dacă ar fi făcut-o pe timpul activităţii Sale s-ar fi tulburat evrei mult mai mult şi ar fi îngreunat  activitatea Sa de propovăduire sau nu se putea duce la bun sfârşit misiunea Sa. Misiunea era îndeplinită. Mai târziu vor înţelege fariseii şi cărturarii că ei i-au împlinit ceea ce Iisus Hristos trebuia să pătimească şi să se Jertfească.

Unii care vedeau această manifestare nu înţelegeau ce se întâmplă, fariseii şi cărturari se întrebau, cine este Acesta de Îl ovaţionază lumea aşa de mult? Poate şi în ziua de astăzi se mai întreabă unii, cine este acesta Iisus Hristos?  Cei care nu L-au cunoscut pe  Mântuitorul ca Om Adevărat şi Dumnezeu Adevărat se mai pot întreba ca evreii de altădată. Din păcate, printre ei se număra astăzi şi unii care au primit botezul ortodox, prin grija părinţilor sau a rudelor, dar care au crescut fără să-l cunoască pe Cel în haina Căruia a fost îmbrăcat prin botez. Acestia se numesc creştini numai după botez dar nu şi după educaţie şi credinţa care trebuia s-o primească de la părinţi. Şi aceştia la un moment dat se vor întreba cine este Acesta? Nu se poate ca cineva care citeşte şi este interesat de cunoaştere, să nu poată să-l descopere, citind Sfânta Evanghelie şi să afle indentitate Celui care a Pătimit şi s-a jertfit pentru noi, chiar din cuvintele Sale Îl descoperim, când Il auzim zicând: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”(Ioan 14,6).

-El este CALEA, pe care o urmăm şi care ne duce către Împărăţia lui Dumnezeu;

-El este ADEVĂRUL, care trebuie să-L îmbrăţişam şi să-l propovăduim;

-El este VIAŢA, care o trăim, o trăim în El şi prin El veşnic;

În alt loc Îl auzim zicând Sfinţilor Apostoli: „Voi ziceţi că Eu sunt Stăpânul şi Domnul. Adevărat ziceţi că sunt Stăpânul şi Domnul..”

-El este DOMNUL, care ne conduce viaţa noastră după poruncile şi învăţăturile Sale;

-El este STĂPÂNUL, caruia noi Îi slujim şi ne supunem voinţei Lui.

In alt loc Il auzim zicând: „Eu sunt păstorul cel bun ….(Ioan 10,14)

-El este PĂSTORUL, care ne conduce către păşunea Cerească, la locul cu verdeaţă unde este viaţa veşnică. El ne spune cum să mergem pe această cale ca să găsim păşunea mântuirii, şi ascultăm de glasul Lui.

In alt loc Îl auzim spunând: „Eu sunt învierea şi viaţa…”(Ioan  11,25)

-El este INVIEREA, Cel care a Inviat din morţi şi prin moartea Sa a omorât moartea noastră, şi înviază sufletele noastre. Invierea Sa este chezăşia învierii noastre. Dacă nu ar fi aşa zadarnică ar fi credinţa noastră.

Ne închinăm şi lăudăm acest mareţ praznic al Intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos sau al Floriilor cum mai este cunoscută în popor şi aşteptăm marea bucurie a luminatului praznic al  Invierii din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin