Duminica Intrării în Ierusalim, Floriile.


10552551_934602269903373_1847311165738793103_n

Iubiţi credincioşi,

Ne aflăm în Duminica Floriilor. O duminică scumpă pentru noi credincioşii ortodocşi. Aceasta Sfântă Duminică ne apropie de marele praznic al Invierii Domnului nostru Iisus Hristos. După cum aţi auzit din Sfânta Evaghelie, mai sunt şase zile până la acest sfânt şi înălţător praznic, timp în care vom participa cu gândul, cu auzul şi cu sufletul la cele ce a pătimit Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru a ne răscumpăra prin jertfa Sa. Această săptămână este săptămâna răscumpărării noastre, săptămâna în care Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat se aduce Jertfă pentru iertarea păcatelor noastre. Este săptămâna când omul este răscumpărat de păcat prin jertfă. Este săptămâna când se cutremură sufletele noastre, se cutremură pământul, se cutremură soarele şi luna, întuneric va fi peste întreg pământul, catapeteasma bisericii se va despica în două, pietrele se vor sfărâma. Deci săptămâna care urmează este Săptămâna cea Mare, pentru că evenimente mai mari şi mai multe ca în această săptămâna nu se petrec în altele.

Astăzi este sărbătoare şi Praznic Impărătesc închinat Impăratului Hristos. Este ziua când Mântuitorul nostru Iisus Hristos se proslăveşte în calitatea de ÎMPĂRAT, nu ca un împărat lumesc ci Unul Ceresc, Împăratul Împărăţiei Cerurilor. Acest lucru nu l-au înţeles fariseii, cărturarii, saducheii şi mai marii sinagogii, şi fac din aceasta o acuză împotriva Mântuitorului cu gândul să-L omoare. Aşa cum n-au înţeles evreii când a venit Mântuitorul în lume, ca nu este un mesia lumesc ci un Mesia Ceresc Cel ce a fost proorocit de proorocii Vechiului Testament. Nu era Mesia pe care-l aşteptau ei. Masia aşteptat de evrei era un mesia războinic, un mesia eliberator care să elibereze poporul evreu de sub dominaţia romană. Un astfel de mesia aşteptau evreii, de aceea nu l-au recunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos a fi Mesia sau Fiul lui Dumnezeu, ci L-au numit fiul lui Iosif şi al lui Maria. Şi atunci când IIsus Hristos le demonstra evreilor că El este Fiul lui Dumnezeu prin puterea minunilor Sale şi prin înălţimea cuvintelor Sale, îi vedem pe evrei că acestea îi întărâtă, în loc să ia aminte că Cel care stă în faţa lor este un Om deosebit cu puteri mai mari decât proorocii lor, puteri egale cu ale lui Dumnezeu că este Stăpânul vieţii şi al morţii. Orbiţi de această părere a  lor că Mesia trebuie să fie Omul cel puternic care să elibereze „poporul ales de Dumnezeu” de sub robia cotropitorilor. Aceasta credinţă şi aşteptare o au şi astăzi, pentru că acolo în Ţara Sfântă mereu sunt conflicte între arabi şi evrei, putem să spunem că acuma îl aşteaptă pe Mesia care să-i elibereze de arabi şi să facă un Istrael mare şi să fie un popor cu statut de sine stătător. Aşa s-a întâmplat de fiecare dată când au avut probleme cu popoarele care i-au cotropit, îl aşteptau pe acel mesia războinic care să-i elibereze. Deci, n-a înteles poporul evreu că este vorba de un Mesia Ceresc care să-i elibereze de sub robia păcatului. Vedem că evrei nu conştientizau nici atunci şi nici acuma, că cea mai mare robie este robia păcatului, nu robia omului de către om. Nu realizează acest lucru pentru că n-au conştiinţa păcatului, n-au conştiinţa căderii primilor oameni Adam şi Eva şi de la ei până astăzi lumea căzut cu fiecare zi tot mai mult sub robia păcatului. Ei nu fac caz de acest lucru, ei cred că Dumnezeu cu fiecare păcat i-a iertat şi că ei sunt poporul cel ales şi sunt mântuiţi, dar aşteaptă un Mesia care să-i elibereze.

Astăzi Îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos într-o localitate numită Betania din apropierea Ierusalimului, la un prieten al Său pe nume Lazăr, care era frate cu Marta şi Maria.  Il vedem aici făcând una din cele mai mari şi dumnezeieşti minuni, minunea învierii din morţi a lui Lazăr, care era mort de 4 zile. Această minune nimeni vreo dată nu a săvârşit-o decât numai Dumnezeu prin persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru arăta că EL este Stăpânul vieţii şi El este cel ce dă viaţa. Nici această dovadă grăitoare a calităţii Sale Dumnezeieşti nu i-a determinat pe cărturari, farisei şi saduchei să creadă şi să accepte că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul în predicile Sale le spune evreilor „Eu sunt Invierea şi viaţa” iar astăzi le demonstrează în mod concret. În mâinile lui Dumnezeu stă viaţa noastră şi numai El are putere asupra vieţii şi asupra morţii. Intenţionat a mai zăbovit vreo 3 zile de când i s-a adus la cunoştinţa că Lazăr este bolnav, pentru a face şi mai credibilă minunea învierii lui Lazăr fără putinţa de  a fi tăgăduită. Când a ajuns în faţa mormântului, Mântutiorul îl strigă pe Lazăr „Lazăre vino afară” la glasul Căruia Lazăr a ieşit fiind înfăşurat peste tot cu fâşii de pânză după cum este obiceiul înmormântării la evrei. Mântuitorul le porunceşte celor de faţă : „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă”. L-au dezlegat de legături şi l-au lăsat liber.  Mântuitorul nu pleacă de la Lazăr până ce nu stă cu Lazăr la masă, aşa după cum era obiceiul de fiecare dată ca Mântuitorul să poposească în casa lor şi să stea la masă. Aceasta o face pentru a întări că învierea lui Lazăr a fost adevărată şi nu una presupusă. După cum ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, pe când stătea la masă, Maria sora lui Lazăr aduce un vas de alabastru plin cu mir cu care spala picioarele Mântuitorului şi le şterge cu părul capului ei. Iuda Iscarioteanul (vânzătorul) face o observaţie impertinentă : ” De ce nu s-a vândut acest mir şi banii obtinuţi pe el să fi fost daţi săracilor?” A pus această întrebare nu pentru ca avea milă de săraci, ci pentru că avea pungă şi scotea din ea, era fur şi lacom. Mântuitorul le explică semnificaţia acestui gest al Mariei spunând: „Pentru îngroparea Mea a turnat acest mir, pe săraci pururea îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea” Prin aceasta Mântuitorul vesteşte patimile şi moartea Sa care vor urma în următoarele zile.

În acest timp vestea Învierii lui Lazăr a ajuns până departe, fapt ce pe mulţi i-a determinat să vină şi să vadă această minune. Se adunase multă lume la casa lui Lazăr şi pe tot drumul de la Ierusalim la Betania auzind că vine Iisus spre Ierusalim Îl aşteptau cu flori şi frunze de finic, aşterneau pe cale îmbrăcămintea lor. Sfinţii Apostoli auzind de intenţia Mântuitorului de a merge la Ierusalim, insistau să nu facă acest lucru pentru că mai marii sinagogii, fariseii şi cărturarii i-au pus gând să-L prindă şi să-l omoare. Mântuitorul le spune: „Mă puteţi voi opri să nu fac ceea ce Tatăl Meu mi-a poruncit să săvârşesc?„, le spune pe un ton mai aspru, ceea ce i-a oprit pe ucenici să mai insiste. Adică pentru aceasta am venit să Mă jertfesc pentru a răscumpăra lumea.

Mântuitorul, de la Lazăr porneşte spre Ierusalim, calare pe un asin, deci în chip smerit, nu pe un cal voinic şi măreţ. Intră în Ierusalim smerit calare pe un asin dar ovaţionat de întreaga lume. Acest fir rosu al SMERENIEI ce străbate tot parcursul vieţii Sale Îl caracterizează de la Naştere şi până la Moarte. Chiar şi moartea o primeşte în chip smerit fără să cârtească şi fără să se opună, ci rugându-Se lui Dumnezeu: „Doamne iartă-le lor păcatul că nu ştiu ce fac”.

Toată lumea Îl însoţea şi striga de bucurie. Acum lumea l-a recunoscut ca Fiu a lui Dumnezeu şi ca Impărat. Tot drumul au strigat chiar şi copiii „Osana, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Impăratul lui Istrael”. Văzând aceasta fariseii şi cărturarii se apropie de Mântuitorul şi pe un ton de mustrare îi zice: „Nu auzi ce strigă aceştia?” La care răspunsul Mântuitorului îi ruşinează ca întotdeauna, zicându-le: „ N-aţi citit în Scriptură cuvintele: că din gura pruncilor şi a celor ce sug am săvărşit laudă? Dacă aceştia vor tăcea pietrele vor striga”. Acest răspuns nu numai că i-au ruşinat, pentru că erau învăţaţi şi nu ştiau Scriptura, dar ura împotriva Sa avea să crească şi mai mult şi să le pună în gând ca să-L omoare. Acelaşi gând era îndreptat şi asupra lui Lazăr ca să-l omoare, pentru că Lazăr cel înviat era un exemplu viu, era dovada puterii dumnezeieşti, pentru că mulţi din popor treceau de la evrei la credinţa în Mântuitorul, se goleau sinagogile. Aceştia nu mult mai târziu s-au botezat şi s-au numit evrei creştini.

Au ieşit locuitorii cetăţii Ierusalimului şi strigau urale şi mai ales să-i strige nimbul împărătesc cu care erau întâmpinaţi la poarta cetăţii regii şi împăraţii: ” Osana, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Impăratul lui  Istrael„. Iată că poporul il recunoşte pe Mântuitorul a fi IMPĂRATUL LUI ISTRAEL. El îi lasă să strige, pentru că este singura zi când poate s-o mai facă cineva pentru El. In ochii duşmanilor aceasta era  o bună acuzaţie pentru a fi condamnat la moarte pentru că se proclama singur împărat împotriva împăratului roman care stăpânea Istraelul. Nici acest lucru nu-l înţeleg evreii că este vorba de un Impărat Ceresc şi nu de un împărat lumesc.Chiar şi în timpul judecăţii în faţa lui Pilat, Mântuitorul recunoaşte că El este „Impărat dar nu din lumea aceasta ci din lumea pe care voi n-o ştiţi”. Această declaraţie colectivă că Iisus Hristos este Impărat, aşa cum o fac astăzi pe drumul Ierusalimului toată mulţimea, nu putea să fie făcută şi altă dată sau mai înainte decât acum când Mântuitorul îşi încheie activitatea Sa de  Invăţător şi Propovăduitor al Sfintei Sale Evanghelii, înainte de a merge spre Patima Sa. Dacă ar fi făcut-o pe timpul activităţii Sale s-ar fi tulburat evrei mult mai mult şi ar fi îngreunat  activitatea Sa de propovăduire sau nu se putea duce la bun sfârşit misiunea Sa. Misiunea era îndeplinită. Mai târziu vor înţelege fariseii şi cărturarii că ei i-au împlinit ceea ce Iisus Hristos trebuia să pătimească şi să se Jertfească.

Unii care vedeau această manifestare nu înţelegeau ce se întâmplă, fariseii şi cărturari se întrebau, cine este Acesta de Îl ovaţionază lumea aşa de mult? Poate şi în ziua de astăzi se mai întreabă unii, cine este acesta Iisus Hristos?  Cei care nu L-au cunoscut pe  Mântuitorul ca Om Adevărat şi Dumnezeu Adevărat se mai pot întreba ca evreii de altădată. Din păcate, printre ei se număra astăzi şi unii care au primit botezul ortodox, prin grija părinţilor sau a rudelor, dar care au crescut fără să-l cunoască pe Cel în haina Căruia a fost îmbrăcat prin botez. Acestia se numesc creştini numai după botez dar nu şi după educaţie şi credinţa care trebuia s-o primească de la părinţi. Şi aceştia la un moment dat se vor întreba cine este Acesta? Nu se poate ca cineva care citeşte şi este interesat de cunoaştere, să nu poată să-l descopere, citind Sfânta Evanghelie şi să afle indentitate Celui care a Pătimit şi s-a jertfit pentru noi, chiar din cuvintele Sale Îl descoperim, când Il auzim zicând: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”(Ioan 14,6).

-El este CALEA, pe care o urmăm şi care ne duce către Împărăţia lui Dumnezeu;

-El este ADEVĂRUL, care trebuie să-L îmbrăţişam şi să-l propovăduim;

-El este VIAŢA, care o trăim, o trăim în El şi prin El veşnic;

În alt loc Îl auzim zicând Sfinţilor Apostoli: „Voi ziceţi că Eu sunt Stăpânul şi Domnul. Adevărat ziceţi că sunt Stăpânul şi Domnul..”

-El este DOMNUL, care ne conduce viaţa noastră după poruncile şi învăţăturile Sale;

-El este STĂPÂNUL, caruia noi Îi slujim şi ne supunem voinţei Lui.

In alt loc Il auzim zicând: „Eu sunt păstorul cel bun ….(Ioan 10,14)

-El este PĂSTORUL, care ne conduce către păşunea Cerească, la locul cu verdeaţă unde este viaţa veşnică. El ne spune cum să mergem pe această cale ca să găsim păşunea mântuirii, şi ascultăm de glasul Lui.

In alt loc Îl auzim spunând: „Eu sunt învierea şi viaţa…”(Ioan  11,25)

-El este INVIEREA, Cel care a Inviat din morţi şi prin moartea Sa a omorât moartea noastră, şi înviază sufletele noastre. Invierea Sa este chezăşia învierii noastre. Dacă nu ar fi aşa zadarnică ar fi credinţa noastră.

Ne închinăm şi lăudăm acest mareţ praznic al Intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos sau al Floriilor cum mai este cunoscută în popor şi aşteptăm marea bucurie a luminatului praznic al  Invierii din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s